Llorar al Imam Husain (P), (Imam Husain (P), Ashura y Karbala)